Crafting your
success

Vi er specialister i det fysiske rums udtryk,
produktion og opbygning.

Salgs-og leveringsbetingelser§ 1. GENERELTEnhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs-og leveringsbetingelser.§ 2. TILBUDTilbud er kun bindende for sælger i 30dage.Tilbud skal accepteres skriftligt af køber.§ 3. BETALINGBetaling skal ske ift. betingelser på faktura.Betaling skal finde sted ift. betingelser på faktura.Betales købesummen ikke rettidigt beregnes morarenter i henhold til lovgivningaf den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen. Betaling af morarenter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af købers forhold.Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af sælger.§ 4. EJENDOMSFORBEHOLDSælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.§ 5. LEVERING OG FORSINKELSELevering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.Levering til køber sker for købers regning og risiko.En overskridelse af leveringstiden med 14dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at sælger er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen,hvis forsinkelsen overskrider 2måneder.§ 6. EMBALLAGESælger skal påse, at ydelsen emballeres forsvarligt. Såfremt køber måtte have særlige krav eller ønsker i forbindelse med emballering, skal dette meddeles sælger skriftligt, inden aftalens indgåelse.§ 7. MANGLERKøber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra sælger.Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for sælgers regning inden rimelig tid. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.Har køber ikke inden 1 månedefter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.§ 8. MISLIGHOLDELSEVed købers misligholdelse er sælger berettiget tilat standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.§ 9. ANSVARSBEGRÆNSNINGEt erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som sælger ikke er herre over.For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.§ 10. LOVVALG OG VÆRNETINGAftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Kolding.

KONTAKT OS ENDELIG

KONTAKT OS ENDELIG

Har du en ide, som vi skal hjælpe med at gøre til virkelighed, så kontakt os endeligt.
Procraft ApS Vejlevej 21 8722 Hedensted 53 76 75 74 mail@procraft.dk